Prihlásenie | Registrácia

ENTOFUNGI

Projekt APVV-15-0348  Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb (ENTOFUNGI)

Financovaný agentúrou APVV, riešenie v rokoch 2016-2019, celkový rozpočet 249 879 Eur

Hlavným cieľom tohto projektu je hľadať nové biologické prostriedky, ktoré by mohli efektívne nahradiť chemické prípravky. Podporiť dostupnosť a aplikovateľnosť entomopatogénnych húb v biologickej ochrane proti vybraným druhom škodcov. Výskum sa zameria na 3 hlavné druhy lesných škodcov: (1) mníška veľkohlavá, Lymantria dispar (Lepidoptera, Erebidae), jeden z najvýznamnejších škodcov listnatých porastov; (2) tvrdoň smrekový, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae), najvýznamnejší škodca mladých ihličnatých stromov v komerčnom lesníctve v celej Európe; (3) lykožrút smrekový, Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae) najdôležitejší hmyzí škodca smreka s ohniskami premnoženia najmä v porastoch poškodených snehom, stresovaných suchom alebo imisiami. Riešenie projektu bude smerovať k vypracovaniu nasledovných výstupov:

Na riešení projektu sa podieľali 2 vedecké pracoviská.

NLC Zvolen

SAV Zvolen

Vybrané modelové druhy škodcov sú:

(1) mníška veľkohlavá, Lymantria dispar (Lepidoptera, Erebidae), jeden z najvýznamnejších škodcov listnatých porastov;

(2) tvrdoň smrekový, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae), je najvýznamnejší škodca mladých ihličnatých stromov v komerčnom lesníctve v celej Európe;

(3) lykožrút smrekový, Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae) je najdôležitejší hmyzí škodca smreku s ohniskami premnoženia najmä v porastoch poškodených snehom, stresovaných suchom  alebo imisiami.

Parciálne ciele projektu sú nasledovné:

 1. Overenie hostiteľskej špecifickosti vybraných druhov húb.
 2. Overenie genetickej variability vybraných druhov entomopatogénnych húb.
 3. Výskum ekologických nárokov maimaiga a návrh metód integrovanej ochrany lesa proti mníške veľkohlavej zahrňujúci využitie E. maimaiga.
 4. Testovanie vybraných kmeňov entomopatogénnej huby bassiana a návrh metód integrovanej ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu pomocou B. bassiana.
 5. Testovanie vybraných kmeňov entomopatogénnej huby bassiana a návrh integrovanej ochrany sadeníc proti tvrdoňovi smrekovému s využitím B. bassiana.

 

Plnenie výstupov:

Návrhy integrovanej ochrany lesa boli opublikované v domácej odbornej tlači v roku 2019.

V roku 2016, 2017, 2018 2019 bolo zorganizovaná odborná konferencia pre viac ako 200 účastníkov. V roku 2017 a 2019 boli okrem toho zorganizované dve menšie vedecké konferencie s počtom účastníkov cca 15.

S vydaním publikácie sa počíta v polovici roku 2019.

Doteraz publikované články z projektu.

 1. Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Kunca, A., 2017: Podkôrny a drevokazný hmyz na Slovensku v rokoch 1960–2015. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s.45-53.
 2. Galko, J., Nikolov, Ch., Kunca, A., Vakula, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Rell, S., Konôpka, B., 2016: Effectiveness of pheromone traps for the European spruce bark beetle: a comparative study of four commercial products and two new models. Lesn. Cas. For. J. 62 (2016) 207–215. DOI: 10.1515/forj-2016-0027
 3. Galko, J., Vakula, J., Rell, S., Gubka, A., Kunca, A., 2017: Ochrana dreva na lesných skladoch a charakteristika najvýznamnejších drevokazných druhov fuzáčov a píloviek. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s.92-98.
 4. Gubka, A., Kunca, A., Vakula, J., Leontovyč, R., Nikolov, Ch., Rell, S., Vakula, J., Galko, J.,., Zúbrik., 2017: Máme vysokú spotrebu pesticídov?. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s.103-109.
 5. Kunca, A., Dubec, M., Finďo, S., Galko, J., Gubka, A., Kaštier, P., Konôpka, B., Leontovyč, R., Longauerová, V., Maľová, M., Nikolov, Ch., Rell, S., Vakula, J., Zúbrik, M., 2017: Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2016 a prognóza na rok 2017. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 5-8.
 6. Kunca, A., Konôpka, B., Galko, J., Gubka, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Maľová, M., Nikolov, Ch., Rell, s., Vakula, J., Zúbrik, M., 2017: Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2016. Les & Letokruhy, 73 (7-8): 34 -35.
 7. Kunca, A., Konôpka, B., Galko, J., Gubka, A., Leontovyč, R., Longauerová, V., Maľová, M., Nikolov, Ch., Rell, s., Vakula, J., Zúbrik, M., 2017: Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2016. Les&Letokruhy, 73 (7-8): 34 -35.
 8. Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia buka. Les & Letokruhy, 73 (2): 24 -25.
 9. Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia smrekovca. Les & Letokruhy, 73 (4): 24 -25.
 10. Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia topoľov. Les & Letokruhy, 73 (6): 24 -25.
 11. Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia borovice. Les & Letokruhy, 73 (9): 22 -23.
 12. Kunca, A., Zúbrik, M., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia bresta. Les & Letokruhy, 73 (11): 24 -25.
 13. Leontovyč, R., Vakula, J., Kunca, A., Zúbrik, M. 2017: Chradnutie a odumieranie borovicových porastov na Slovensku. Les & Letokruhy, 73 (3): 24-25.
 14. Rell, S., Galko, J., Lalík, M., 2017: Mechanické spôsoby ochrany sadeníc proti škodám spôsobeným zrelostným žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis L.). In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 151-155.
 15. Rell, S., Zubrik, M., Kulfán, J., Galko, J., Kunca, A., 2017: Výskyt a rozšírenie inváznych druhov hmyzu poškodzujúceho asimilačné orgány drevín a krov na Slovensku. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 127-137.
 16. Vakula, J., Galko, J., Gubka, A., Kunca, A., Zúbrik., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Výsledky monitoringu lykožrúta severského (Ips duplicatus) v roku 2016. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 144-150.
 17. Vakula, J., Gubka, A., Galko, J.,Zúbrik, M., Kunca, A., Rell, S., Nikolov, Ch., 2016: Invázne organizmy (VII časť) Lykožrút severský (Ips duplicatus). Les&Letokruhy, 72 (9): 23.
 18. Zúbrik M., Galko J., Gubka A., Rell S., Kunca A, Nikolov Ch., Vakula J., Leontovyč R., Lukáčik I., Sarvašová I., Zúbriková M. & Špilda I. (2017): Dispersal and larval hosts of the zigzag elm sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera) in Slovakia, central Europe. Periodicum biologorum 119 (1): 55-62. IF: 0,21
 19. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia jedle. Les & Letokruhy, 73 (1): 24 -25.
 20. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia smreka. Les & Letokruhy, 73 (3): 24 -25.
 21. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia duba. Les & Letokruhy, 73 (5): 24 -25.
 22. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia jaseňa. Les & Letokruhy, 73 (7-8): 32 -33.
 23. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia javora. Les & Letokruhy, 73 (10): 24 -25.
 24. Zúbrik, M., Kunca, A., Galko, J., Vakula, J., Leontovyč, R., Gubka, A., Nikolov, Ch., Rell, S., 2017: Najčastejšie choroby a škodcovia vŕby. Les & Letokruhy, 73 (12): 24 -25.
 25. Zúbrik, M., Kunca, A., Rell, S., Galko, J., Nikolov, Ch., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J.,Špilda, I., 2017: Výskyt listožravých a cicavých hmyzích škodcov v lesoch Slovenska v období 1960–2015. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 54-70.
 26. Zúbrik, M., Rell, S., Kunca, A., Galko, J., Nikolov, Ch., Leontovyč, R., Gubka, A., Vakula, J.,Špilda, I., 2017: Hrebenáky na borovici, metódy kontroly a ochrany. In: Kunca, A. (Ed.), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017, Zborník referátov z 26. medzinárodnej konferencie konanej 26.-27.1.2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s., Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 31-35.

 

 

 

 

 

Návrat hore