Prihlásenie | Registrácia

Zver

Zver patrík vážnym škodcom drevín a krov. Obhryzom kôry, odhryzom terminálov a bočných výhonkov dokáže zamedziť rastu prípadne spôsobiť úhyn. 

Poškodenie koreňov
• Vyrývaním sadencov a rozrývaním pôdy s náletom škodí diviačia zver.
• Koreňové nábehy starších stromov môžu byť poškodené oderom najmä diviačou zverou.

Poškodenie kmeňa a vetiev
• Kmene stromov poškodzuje obhryzom jelenia, srnčia a dančia zver. Poškodzuje a konzumuje kôru, lyko a beľ stromov. Zameriava sa na dolnú časť kmeňa, zvyčajne už bez vetiev, do výšky 2 metrov.
• Jelenia zver poškodzuje kmene lúpaním. Lúpanie vzniká odlupovaním kusov kôry s lykom v období prúdenia miazgy. Zver nahryzne kôru a trhnutím hlavy ju odlúpne, čím na kmeni zostane obnažená beľová vrstva. Pri lúpaní zver poškodzuje a konzumuje kôru kmeňov bez poškodenia vetiev.
• Srnčia, jelenia a danielia zver poškodzuje kmene vytĺkaním. Kmene sú zbavené kôry a lyka až po beľovú časť, vetvy sú značne poškodené a olámané. Často v mieste poškodenia kmeňa visia kúsky poškodenej kôry a lyka.
• Jelenia, srnčia, danielia a muflónia zver odhryzom poškodzuje koncové časti, resp. celé letorasty listnatých aj ihličnatých drevín. Poškodzované sú terminálne a bočné výhonky, spolu s pupeňmi, listami a ihličím drevín.
• V južnejších oblastiach Slovenska môže odhryzom výhonkov a kôry kmienkov škodiť zajac poľný a králik divý. Stopy po hlodákoch sú plytko vyryté do beli a sú široké 7-9 mm.

OBHRYZ

Druh zveri: Jelenia, srnčia, danielia, muflónia zver a zajac poľný

Čas vzniku škôd: Zimné obdobie, zvlášť jeho koniec - február - apríl.

Opis poškodenia: Obhryzom zver poškodzuje a konzumuje kôru, lyko a beľ stromov. Na kmeni stromu vo výške približne 1,5 - 2 metra  sú zreteľné stopy po hryzákoch v lykovej, prípadne beľovej časti. Obhryzom môže byť poškodená časť obvodu kmeňa, následkom čoho docháza k fyziologickému oslabeniu poškodeného jedinca, v mieste rany môžu strom druhotne napadnúť hubové ochorenia, zvyšuje sa disponibilita k ďalším druhotným poškodeniam, a ak strom prežije, dochádza k trvalému zníženiu kvality jeho kmeňa. Pri poškodení celého obvodu kmeňa obhryzom dochádza k prerušeniu vodivých pletív a následne k odumretiu poškodeného stromu. Na jar (apríl – jún) - období prúdenia miazgy,  poškodzuje zver kmene tiež lúpaním. Odlupuje 50 až 100 centimetrové pásy kôry na kmeňoch do výšky približne 2 m. Zostáva obnažená beľová vrstva. Vetvy nie sú poškodzované.       

Možnosť zámeny:  Pri obhryze jeleňou zverou je šírka stôp  po hryzákoch 0,5 až 0,7 cm a pri srnčej zveri je to 0,2 až 0,3 cm. Obhryz spôsobený zajacom na tenších kmeňoch a sadeniciach sa vyznačuje 0,7 - 0,9 cm ostrými stopami po hlodákoch v beľovej časti. Poškodenie je podobné vytĺkaniu, nie sú však pri ňom poškodené vetvy. Obhryz zverou možno tiež zameniť s mechanickým poškodením vzniknutým pri prebierkach, prerezávkach alebo ťažbe.

Najčastejšie poškodzované dreviny: Smrek obyčajný Picea abies (L.) Karst., jaseň Fraxinus spp., jarabina Sorbus spp., buk lesný Fagus sylvatica L., duby Quercus spp., borovica Pinnus spp., vŕba rakytová Salix caprea L.

Ohrozené porasty a územia: Smrekové monokultúry vo veku 20-60 rokov, ostatné dreviny vo veku do 30 rokov. Časté je plošné poškodenie porastov.

ODIERANIE

Druh zveri: Diviačia, menej srnčia, danielia a muflónia zver.

Čas vzniku: Poškodenie vzniká v ktoromkoľvek ročnom období. Menej v zime.

Najčastejšie poškodzované dreviny: Takmer všetky druhy drevín, obľúbené sú vtrúsené dreviny s drsnou kôrou a borkou:  dub Quercus spp., borovica Pinnus spp. a breza Betula spp.

Ohrozené porasty: Staršie porasty v blízkosti kaluží, ktoré zver navštevuje. Poškodenie sa objavuje v porastoch lokálne, často na jednotlivých stromoch.

Opis poškodenia: V blízkosti kaluží sa zver obtiera o kmene okolitých stromov, čím sa zbavuje hlavne parazitov v srsti. Viacročným používaním tých istých kmeňov dochádza k zodratiu kôry a lyka až po beľovú časť, s následnou dispozíciou pre druhotné poškodenia, najmä hubovými škodcami. Pri viacročnom odieraní je odstránená kôra a lyko až po beľovú časť a tvoria sa závaly.

Možnosť zámeny: Pri diviačej zveri vo výške do 1 m, pri jelenej zveri vo výške do 1,5 m sú zreteľné zvyšky čerstvého, ale aj zaschnutého blata často aj s kúskami srsti.  Prítomnosť srsti v rane obyčajne jasne odlišuje tento typ poškodenia od iného typu mechanického poškodenia (napr. poškodenie spôsobené pri približovaní).

ODHRYZ

Druh zveri: Jelenia, srnčia, danielia, muflónia zver a zajac poľný.

Čas vzniku škôd: Najvážnejšie škody vznikajú počas zimného obdobia v mesiacoch november až marec.

Opis poškodenia: Odhryzom sú poškodzované a následne konzumované mladé letorasty drevín, prípadne zo starších ročníkov len ich koncové časti. Pri letnom odhryze sú spolu s letorastami konzumované aj listy a pri zimnom  odhryze, ktorý je škodlivejší, zver konzumuje púčiky a ihlice. Poškodzované sú bočné vetvičky, ale aj terminálna časť stromu. Pri opakovanom silnom odhryze spojenom s poškodením vrcholovej časti stromu dochádza k výraznému spomaleniu rastu prípadne až k odumretiu stromu. Odhryz je zvlášť nebezpečný pre sadenice. Opakovaným intenzívnym odhryzom sa spomaľuje rast a vznikajú kuželovité - pyramidálne tvary stromov.

Možnosť zámeny:  Jelenia, srnčia, danielia a muflónia zver nemá v hornej čeľusti hryzáky, a tak pri odhryze vetvičku odtrhne, čo sa prejaví  nerovným, rozstrapateným okrajom požerku. Niektoré vetvičky vo vyšších častiach stromu sú nalomené s odhryznutými koncovými časťami. Zajac má hlodáky v dolnej a aj v hornej čeľusti, a tak vetvičku odhryzne. Požerok  sa tak vyznačuje hladkou, mierne šikmou plochou. Niekedy zajac odhryzne a ohlodá aj hrubšiu vetvičku. Odhryz možno zameniť s iným typom mechanického poškodenia. Rovnaké poškodenie najmä mladých stromčekov spôsobuje pasúci sa dobytok.

Najčastejšie poškodzované dreviny: Jedľa biela Abies alba Mill., smrek obyčajný Picea abies L., borovica Pinnus spp., smrekovec opadavý Larix decidua Mill., buk lesný Fagus sylvatica L., duby Quercus spp., lipy Tilia spp., javory Acer spp., jaseň Fraxinus spp. a ostatné dreviny.

Ohrozené porasty a územia: Sadenice, mladé  lesné kultúry a nárasty do výšky 1,5 až 2 metrov. Individuálne a aj plošné poškodenie kultúr a porastov.

Poškodenie kmeňa obhryzom. Foto: M. Zúbrik

Räzne druhy náterov sa používajú ako

ochrana proti zveri. Foto: M. Zúbrik

 Odieraním poškodený kmeň Foto: M. Zúbrik  Poškodenie kmeňa. Foto: M. Zúbrik
Návrat hore