Prihlásenie | Registrácia

O projekte

Zámerom tohto atlasu je pomôcť orientovať sa v širokom spektre škodcov ktoré môžu poškodzovať naše dreviny a kry v lese, v záhradách, v parkoch a pod. Urobiť „prvý krok“ ku správnemu výsledku. Použitá symbolika a text má pomôcť k čo najrýchlejšej determinácii príčiny poškodenia. Pre overenie správnosti determinácie a pre získanie ďalších doplňujúcich informácií odporúčame siahnuť aj po ďalších podrobnejších zdrojoch informácií.

Projekt elektronického atlasu škodcov drevín vznikol ako reakcia na požiadavky odbornej verejnosti mať elektronický prístup k základným informáciám o rozšírení, bionómii a škodlivom pôsobení základných druhov hmyzu, húb a iných činiteľov na drevinách.

Atlas nadväzuje na publikácie podobného charakteru publikované u nás aj v zahraničí kolektívom autorov, ktorý s podieľali aj na príprave tohto atlasu.

Projekt je ralizovaný ako podporná aktivita činnosti Lesncíckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. 

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore pre projekty:
- „Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektívnosti manažmentu lesa“ (ITMS: 26220220109) - OP Výskum a vývoj, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- „Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa“ (ITMS: 26220120008) - OP Výskum a vývoj, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- „Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií“ (ITMS: 26220220120) - OP Výskum a vývoj, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- č. APVV-0707-12 - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
- „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES) “, financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu cez kontrakt medzi MPRV SR a NLC z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301) a tiež spolufinancovaného podnikom LESY SR, š. p.
- VEGA 2/0035/13.
-APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska.
-APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb (ENTOFUNGI).

Odborní garanti projektu:

Ing. Milan Zúbrik, PhD. – entomológia, zubrik@nlcsk.org

Ing. Andrej Kunca, PhD. – fytopatológia,  kunca@nlcsk.org

Na príprave a realizácii projektu sa ďalej podieľali:

Ing. Jozef Vakula, PhD. – entomológia, podkôrny hmyz
Ing. Juraj Galko, PhD. – entomológia, podkôrny hmyz
Ing. Slavomír Rell– entomológia, listožravý hmyz
Ing. Roman Leontovyč, PhD. – fytopatológia
Ing. Andrej Gubka, PhD. – entomológia
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka - abiotika
Ing. Peter Kaštier, PhD. - škody spôsobené zverou
Ing. Slavomír Finďo, CSc. - škody spôsobené zverou
Ing. Miriam, Maľová PhD. - invázne druhy rastlín
Ing. Valéria Longauerová, PhD. - fytopatológia, 
RNDr. Ján Kulfan, CSc.4 – entomológia
Ing. Peter Zach, CSc – entomológia
Ing. Marek Barta, PhD. – entomológia, choroby hmyzu
RNDr. Daniel Kubinský, PhD., sofwarová podpora
Ing. Marcel Dubec, softwarová podpora
Ing. Christo Nikolov, PhD. – softwarová podpora
Ľuboš Frič - grafické návrhy, 
Radoslav Nigríni - technická pomoc

Literatúra:

Návrat hore