Prihlásenie | Registrácia

Ochrana údajov

Súhlas so spracovaním údajov

  1. Vaše osobné údaje slúžia výhradne na komunikáciu s vami.
  2. Zadaním údajov pri vkladaní fotografií udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov. Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Súhlas je na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo oznámite mailom alebo písomne.
  3. Prevádzkovateľ internetového atlasu www.skodcoviadrevin.sk, firma NLV Zvolen týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými pri vkladaní fotografií žiadateľom o radu alebo o zverejnenie týchto fotografií, nakladá od 25.05.2018 v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018..
  4. Z vyššie uvedeného zákona plynie povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
  5. Prevádzkovateľ internetového atlasu skodcoviadrevin.sk, firma NLV Zvolen môže vami poskytnuté fotografie a ich geografické údaje uverejniť v elektronických médiách napr. na internetových stránkach (skodcoviadrevín.sk, www.forestpests.eu a pod.), sociálnych sieťach a v tlačených odborných publikáciách spravovaných a vydávaných NLC Zvolen výlučne s vaším menom prípadne s vaším „nikom“.
  6. Vlažením fotografie do systému skodcoviadrevín.sk sa zaväzujete, že fotografie sú vaším vlastníctvom alebo v prípade že nie sú vaším vlastníctvom, tak že máte právo ich použiť a nakladať s nimi tak, aby to nebolo v rozpore s autorským zákonom Z. č. 618/2003.
  7. Tiež súhlasíte bezodplatne s tým, že fotografie budú zverejnené v elektronických médiách napr. na internetových stránkach (skodcoviadrevín.sk, www.forestpests.eu a pod.), sociálnych sieťach a v tlačených odborných publikáciách spravovaných a vydávaných NLC Zvolen výlučne s vaším menom prípadne s vaším „nikom“. Súhlas poskytujete na dobu neurčitú.
  8. Týmto súhlasom na publikovanie fotografií a geografických údajov k nim (viď bod 7), nie je obmedzené vaše právo fotografie ďalej zverejňovať, poskytovať tratím stranám a nakladať s nimi podľa vášho uváženia, pretože tieto zostávajú naďalej vaším vlastníctvom.

Národné lesnícke centrum sa  zodpovedne venuje zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov. V súlade so zákonom a nariadením má Národné lesnícke centrum určenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Národnom lesníckom centre.

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa na Národnom lesníckom centre spracúvajú, môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa nariadenia a zákona.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

zodpovedna.osoba@nlcsk.org

Znenie nariadenia - Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679   z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  je zverejnené na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Znenie zákona - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov je zverejnené na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#predpis.clanok-1.cast-druha.hlava-tretia.diel-stvrty

Návrat hore