Prihlásenie | Registrácia

Ako používať tento atlas

Zámerom tohto atlasu je pomôcť orientovať sa v širokom spektre škodcov ktoré môžu poškodzovať naše dreviny a kry v lese, v záhradách, parkoch a pod. Urobiť „prvý krok“ ku správnemu výsledku. Použitá symbolika a text má pomôcť k čo najrýchlejšej determinácii príčiny poškodenia. Pre overenie správnosti determinácie a pre získanie ďalších doplňujúcich informácií odporúčame siahnuť aj po ďalších podrobnejších zdrojoch informácií.

Karta každého škodcu obsahuje stručný opis druhu, symptóm, ohrozené dreviny, miesto poškodenia, významnosť, kategóriu škodcu, to či druh bol alebo nebol zistený na Slovensku a informáciu, či sa jedná alebo nejedná o invázny druh. Každý druh obsahuje jednu alebo viacero fotografií vo veľkosti 500 x 500 pix s krátkym popisom. Na hlavnej stránke sa zobrazuje len 8 fotografií, v prípade, že má druh viac fotografií,  je potrebné otvoriť galériu kde sa nachádzajú ďalšie fotky škodcu.

Atlas obsahuje 300 druhov najdôležitejších škodcov drevín a kríkov. Druhy sú v atlase zoradené podľa abecedy. Dajú sa jednoducho filtrovať podľa zvolených parametrov. Záujemca si tak jednoducho vytriedi tie druhy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili poškodenie.

Symptóm

Symptómom sa myslí to ako sa pôsobenie škodcu prejavuje na drevine. Zväčša sa jedná o popis mieste poškodenia alebo charakter pôsobenia škodcu na strom. Symptóm je viditeľný prejav poškodenia. Nie vždy je dostatočne špecifický na to, aby sme na základe jedného symptómu vedeli určiť pôvodcu poškodenia. Rovnakú (alebo veľmi podobnú) symptomatiku totiž môžu mať rôzne druhy škodcov. Preto potrebujete mať o poškodení čo najviac informácií a nájsť viacero symptómov. Symptóm poškodenia v každom prípade pomôže lokalizovať miesto poškodenia.

Ohrozené dreviny

Záujemca môže triediť škodcov podľa dreviny na ktorej druh škodí. Jeden druh škodcu často škodí aj na viacerých drevinách, preto sa často stáva, že je pri jednom druhu škodcu uvedených viacero druhov drevín. Nie sú tu uvedené  také druhy drevín, na ktorých sa škodca vyskytuje veľmi zriedkavo a len vzácne spôsobuje škody.

Miesto poškodenia

Miesto poškodenia je veľmi dôležitý identifikačný znak. Väčšina škodcov je trvalo viazané na niektorú časť dreviny, napríklad na korene, listy alebo kmeň. Triedenie škodcov podľa miesta výskytu umožní rýchle vyselektovanie tých druhov, ktorých výskyt je na danom mieste najpravdepodobnejší. Len veľmi málo škodcov škodí na viacerých miestach. Patria k nim napríklad chrústy, ktorých imága škodia na listoch a larvy na koreňoch drevín. Takýchto príkladov ale  je veľmi málo.

Významnosť

Táto vlastnosť je viazaná na drevinu a jej zdravotný stav.

Veľmi významný je taký druh, ktorý dokáže spôsobiť úhyn dreviny pomerne v krátkom čase, prípadne jeho pôsobenie stimuluje pôsobenie sekundárnych druhov, ktoré potom následne spôsobujú chradnutie a úhyn dreviny. Spravidla dokáže spôsobiť v krátkom čase úhyn stromu. Pri jeho zistení musia byť vykonané okamžité opatrenia, pretože sa môže premnožiť a potom spôsobiť kalamitné poškodenie porastov.  

Významný je taký druh, ktorý nedokáže spôsobiť úhyn dreviny v krátkom čase. Obyčajne v priebehu dlhšieho obdobia, však môže drevina na následky pôsobenia škodcu chradnúť a postupne odumrieť. Obyčajne nedokáže spôsobiť úhyn stromu ale významne zhoršuje jeho zdravotný stav. Čím dlhšie trvá jeho pôsobenie, o to významnejšie môže jeho pôsobenie následky.

Menej významný je taký druh, ktorý môže na drevine spôsobovať poškodenie, to ale zväčša priamo nespôsobuje úhyn dreviny. Znižuje fyziologickú odolnosť, spôsobuje deformácie a pod. Niekedy jeho výskyt neovplyvňuje negatívne zdravotný stav dreviny. Ako škodca sa môže prejaviť len v osobitných, špecifických prípadoch.    

Kategória škodcov

Škodcov sme rozdelili do 6 kategórií. Najpočetnejšie sú zastúpené hmyz a huby. Ostatné skupiny sú zastúpené v menšej miere. Atlas nekladie dôraz na systematiku škodcov. Boli použité názvy škodcov, ktoré korešpondujú so zaužívanou terminológiou (http://www.faunaeur.org/, http://www.indexfungorum.org, Ferianc, 1975).  

Zistený na Slovensku

Pretože atlas je určený prednostne používateľom zo Slovenska, uvádzame aj informáciu či sa druh vyskytuje na Slovensku. Najmä v prípade niektorých invázne sa šíriacich škodcov sme ich zaradili do atlasu aj napriek tomu, že sa zatiaľ na Slovensku nevyskytujú. Ich príchod sa ale očakáva v blízkej budúcnosti a tak považujeme za potrebné o nich informovať odbornú verejnosť už teraz.  

Invázny druh

Nepôvodný druh je druh, ktorý sa na Slovensku doteraz nevyskytoval. Nie každý nepôvodný druh je zároveň aj invázny. Inváznym sa druh stáva vtedy ak na území na ktorom sa doteraz nevyskytoval začne rýchlo šíriť a v novom areáli začne spôsobovať ekonomické alebo iné škody.

Podobné poškodenie

Na spodnej časti karty škodcu sú vyobrazené až štyri druhy, ktoré spôsobujú podobné poškodenie. Nie vždy sa jedná o rovnakú drevinu. Pri tomto sa nekladie dôraz na systematiku a nejedná sa o podobné druhy z pohľadu systematiky ale z pohľadu podobného poškodenia.  

Na tejto stránke sme sa snažili použiť také výrazy, ktoré sú pochopiteľné čo najširšej verejnosti. V určitých prípadoch ale nie je možné použiť ekvivalenty odborných výrazov, pretože jednoducho neexistujú. Pre tento prípad sme pripravili zoznam vysvetliviek, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť texty. 

Výraz  Vysvetlenie
anamorfné štádium (anamorfa) Štádium huby, kedy táto produkuje nepohlavné spóry.
asimilačný orgán Ihlica alebo list stromu. Prebiehajú v ňom reakcie, zabezpečujúce výmenu látok a energie z prostredia na látky potrebné pre život rastliny.
askospóra Pohlavná spóra húb triedy Ascomycetes.
bazídiospóra Pohlavná spóra húb triedy Bazidiomycetes.
bivoltinný Druh hmyzu, ktorý v priebehu svojho vývoja má dve generácie v roku.
defoliácia Odlistenie, spôsobené pôsobením abiotickým alebo biotických faktorov.
defoliátor Škodca spôsobujúci defoliáciu.
diapauza Stav celkovej aktivity zníženej na minimum. Hmyz je takto schopný prekonať nepriaznivé obdobia. Môže nastať v ktoromkoľvek stupni vývoja.
entomofágny Živiaci sa prevažne hmyzom.
entomopatogénny Spôsobujúci ochorenie hmyzu.
feromón Látky (atraktranty), ktoré produkuje hmyz a sú uvoľňované do okolitého prostredia. Sú formou komunikácie hmyzu (signály pre reprodukčnú aktivitu - sexuálne feromóny, pre sústreďovanie  - agregačné feromóny, varovanie, obranné, teritoriálne, stopovo-značkovacie a s sociálne regulácie v populácii hmyzu).
fruktifikácia Tvorba plodníc.
fytofágny Živiaci sa časťami živých rastlín.
gradácia Premnoženie určitého druhu obyčajne spojené s hospodárskymi (prípadne inými) škodami.
gradačná oblasť Územie, na ktorom sa určitý druh hmyzu premnožuje.
imágo Dospelé štádium hmyzu.
imperfektné štádium Vývojová fáza, v ktorej sa huby rozmnožujú nepohlavnými výtrusmi, najmä konídiami.  
instar Vzrastový stupeň - etapa vo vývoji hmyzej larvy medzi dvama zvliekaniami.
introdukcia Náhodné alebo úmyselné zavedenie nových, pre oblasť nepôvodných organizmov.
konídium (syn. konídiospóra) na konídioforoch Nepohlavná spóra, ktorá vznikla na konci alebo na boku hýfy alebo na osobitných častiach hýf. (Fytopath.)
larva Každé juvenilné postembryonálne štádium hmyzu, jedinec, ktorý nedosiahol pohlavnú zrelosť a konečnú tvarovú podobu.
medzihostiteľ Druh hostiteľa, ktorý umožňuje niektorým druhom - fytofágom alebo parazitoidom prežiť v období, keď hlavný hostiteľ chýba.
mína Požerok hmyzu vo vnútri rastlinných pletív, pri ktorom zostáva nedotknutá pokožka.
monofág Živočích s vysokým stupňom špecializácie na potravu (väčšinou iba na jeden druh).
oligofág Živočích, ktorého potravná špecializácia nie je taká úzka ako u monofágov. Obyčajne sa špecializuje na niekoľko príbuzných typov potravy.
polyfág Druh živočícha, ktorý má široký, nešpecifický okruh potravných zdrojov. Ľudovo – „všežravec“. 
pahúsenica Larva blanokrídlovcov.
parazit Organizmus, ktorý z iného živého organizmu (hostiteľa), získava podstatnú časť živín a energie pre svoju existenciu. Následkom tohto vzťahu obyčajne hostiteľ hynie.
patogén Taký bunkový (baktérie, huby, atď.) alebo nebunkový (vírus) organizmus, ktorý je schopný spôsobovať chorobu na jednom hostiteľovi alebo okruhu hostiteľov.
populácia Spoločenstvo jedincov jedného druhu žijúcich vo vymedzenom priestore.
populačná dynamika Proces zahrňujúci zmeny štruktúry populácie.
požerok Stopa po pôsobení hmyzu na rastlinných orgánoch.
rezistencia  Spôsobilosť hostiteľského organizmu odolať alebo klásť odpor škodlivému patogénnemu faktoru, prípadne schopnosť zmenšiť alebo prekonať účinky tohto škodlivého faktoru (opak náchylnosť).
rhizomorfa Dlhý, silno vetviaci sa povrazcovitý myceliárny útvar čiernej alebo čiernohnedej farby podobný tenkým koreňom.
saprofyt  Organizmus žijúci na odumretom substráte rastlinného pôvodu.
sistens Vývojová línia generácie vošiek čeľade Adelgidaae, vyznačujúca sa špecifickými morfologickými a bionomickými vlastnosťami.
spóra Pozri výtrus. 
stróma  Plodnicové lôžko, teda súvislý somatický útvar, v ktorom alebo na ktorom sú plodničky.
syrrócium Biele, blanité alebo papierovité, vejárovite sa šíriace mycélium typickej hubovej vône. 
úživný žer Žer dospelcov hmyzu, v priebehu ktorého dochádza k dozrievaniu pohlavných orgánov.
vrecko (askus) Váčikovitý útvar zvyčajne s 8 vreckovými výtrusmi (askospórami), ktoré vznikli po karyogamii a po redukčnom delení; vrecká sa otvárajú viečkom (operkulum). 
výtrus (spóra) Mikroskopicky malé rozmnožovacie telieska zodpovedajúce semenu, od ktorého sa líšia tým, že vo výtrusoch nie je zárodok; môžu byť jednobunkové alebo mnoho bunkové. 

 

Návrat hore